NÖBET TUTAN ÖĞRETMEN YORGUN VE HUZURSUZ!

Sendikamız öğretmenlerin “OKULDA NÖBETÇİ ÖĞRETMEN” olduğu gün kendisini nasıl hissettiğini belirlemek amacıyla 439 öğretmene anket uygulamıştır.

Öğretmenlere uyguladığımız anketin sonuçları aşağıda verilmiştir:

Öğretmenlerin; %94’ü Nöbet tuttuğu gün kendini çok yorgun hissetmektedir, %93’ü Nöbetçi olduğu günler eve yorgun ve bitkin gitmektedir, %89’u Nöbet sırasında gereğinden fazla sorumluluk aldığını hissetmektedir, %86’sı Nöbet tuttuğu günler temel ihtiyaçlarını zar zor karşılamaktadır, %82’i Nöbetçi olduğu gün daha sinirli olmaktadır, %80’i Nöbet tuttuğu günlerde, olumsuz bir olay yaşayacağım diye kaygılanmaktadır, %79’u Nöbetin öğretmenler için angarya olduğunu söylemektedirler, %77’si Nöbet tutarken yürüteceği faaliyetler hakkında bilgi sahibidir, %77’si Nöbet sırasında bir olay olduğunda nereye başvuracağı konusunda yeterli bilgisi bulunmaktadır, %76’sı Nöbetçi olduğu zaman kendi derslerine geç girmek zorunda kalmaktadır, %72’si Nöbet esnasında, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı kendini güvende hissetmemektedir. Bundan dolayı da nöbet günü kaygı yaşamaktadır; %70’i Okulda tuttuğu nöbetin öğretmenlik mesleğiyle ilişkisinin olmadığını düşünmekte ve %70’i Nöbet tuttuğu günlerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksadığını belirtmektedir.

Ayrıca öğretmenlerin;%89’u Nöbetçi olduğu günlerde derslerin başlama saatinden önce okulda oluyor; ders bitiminden sonrada okuldan ayrılmakta, %76’sı Nöbetçi olduğunda yapacağı işlerle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu belirtmektedir.

Öğretmenlerin %86’sı okulda tuttuğu nöbetin maddi bir karşılığının olmasını istemektedir. Buna bağlı olarak şu soruyu öğretmenlere sorduk: Tuttuğunuz nöbetin maddi karşılığının aşağıdakilerden hangisinin olmasını istersiniz? Bu soruya öğretmenlerin % 8,2’si Nöbet öğretmenin asli görevidir, bundan dolayı yapmamız gereken işlerden birisidir derken; %46,24’ü Günlük ders tutarı kadar ek ders ücreti ödenmesini (ilkokullarda 6 saat,  ortaokullarda 7 saat, ortaöğretimde 8 saat olarak ödenmelidir), % 45,56’sı ek dersin Maaş da nöbet ücreti belirtilerek ödenmesini, bu ücretin de aylık 250 TL olmasını istemektedir.

Anket verileri değerlendirildiğinde;

Öğretmenlerin nöbet görevlerini eksiksiz yaptıkları, nöbet konusunda kendilerini yeterli buldukları bununla birlikte nöbetleri esnasında kendilerini yorgun, öfkeli ve bitkin hissettikleri, yaptıkları görevin eğitim öğretim faaliyetlerini aksattığını ifade ettikleri görülmektedir.

Öğretmenlerin nöbet esnasında yoğun bir kaygı taşıdıkları dikkat çekmektedir.

Öğretmenlere yüklenen bu ağır sorumluluğun onların günlük yaşamlarını da olumsuz etkilediği görülmektedir.

TÖS’ün KONUYA İLİŞKİN ÖNERİLERİ:

1. Nöbet görevinin kapsamı açık bir biçimde tanımlanarak öğretmenlik formasyonu ile ilgili olmayan (Güvenlik, teşrifatçılık vs)  bölümleri nöbet görevinden çıkartılmalıdır.

2. Okul yönetimi nöbetçi öğretmeni kaygıya düşüren güvenlik önlemlerini almalı; öğretmende kaygı yaratmayacak bir ortam sunulmalıdır.

3. Öğretmenlerin nöbetçi oldukları günlerde ders ve diğer görevleri azaltılmalı, öğretmenin nöbeti sırasında dinlenecek zaman ve mekân yaratılmalıdır.

4. Nöbet görevi karşılığında öğretmenlere ya ek ders ücreti olarak ilkokullarda 6 saat,  ortaokullarda 7 saat, ortaöğretimde 8 saat olarak ödenmeli ya da aylık 250 TL maaşa yansıtılmalıdır.

                                     Dikmen ONAT

                                     Genel Başkan

 

Anket Uygulaması Sonuçları:

 

ÖĞRETMENLERİN NÖBET TUTMASINA İLİŞKİN DURUMLARINI BELİRLEME ANKETİNİN YÜZDELİK DAĞILIMI

S.No MADDELER Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
N % N % N % N % N %
Nöbetçi olduğum günlerde derslerin başlama saatinden önce okulda oluyorum, ders bitiminden sonrada okuldan ayrılıyorum. 228 51,94 165 37,59 18 4,1 22 5,011 6 1,37
Nöbet sırasında bir olay olduğunda nereye başvurmam gerektiğini biliyorum. 191 43,51 146 33,26 50 11,39 32 7,289 20 4,56
Nöbetçi olduğumda yapacağım işlerle ilgili yeterli bilgiye sahibiyim. 174 39,64 161 36,67 36 8,2 42 9,567 26 5,92
Nöbet tutarken yürüteceğim faaliyetler hakkında bilgi sahibiyim. 170 38,72 169 38,5 30 6,834 46 10,48 24 5,47
Nöbet esnasında, dışardan gelebilecek tehlikelere karşı kendimi güvende hissetmiyorum. Bundan dolayı da nöbet günü kaygı yaşıyorum. 198 45,10 119 27,11 60 13,67 52 11,85 10 2,28
Nöbet sırasında gereğinden fazla sorumluluk aldığımı hissediyorum. 256 58,31 135 30,75 18 4,1 26 5,923 4 0,91
Nöbet tuttuğum günler temel ihtiyaçlarımı zar zor karşılaşıyorum. 252 57,40 129 29,38 16 3,645 36 8,2 6 1,37
Nöbet tuttuğum günlerde kendimi çok yorgun hissediyorum. 327 74,49 88 20,05 10 2,278 8 1,822 6 1,37
Nöbet tuttuğum günlerde, olumsuz bir olay yaşayacağım diye kaygılanıyorum. 218 49,66 135 30,75 46 10,48 32 7,289 8 1,82
Nöbet tuttuğum gün daha sinirli oluyorum. 230 52,39 130 29,61 41 9,339 26 5,923 12 2,73
Nöbet tuttuğum günlerde eğitim-öğretim faaliyetlerim aksıyor. 164 37,36 146 33,26 30 6,834 83 18,91 16 3,64
Nöbetçi olduğum zaman kendi derslerime geç girmek zorunda kalıyorum. 200 45,56 136 30,98 26 5,923 57 12,98 20 4,56
Nöbetçi olduğum günler eve yorgun ve bitkin gidiyorum. 309 70,39 98 22,32 4 0,911 20 4,556 8 1,82
Nöbetin öğretmenler için angarya olduğunu düşünüyorum. 226 51,48 121 27,56 38 8,656 40 9,112 14 3,19
Okulda tuttuğum nöbetin öğretmenlik mesleğiyle ilişkisinin olmadığını düşünüyorum. 204 46,47 105 23,92 70 15,95 50 11,39 10 2,28
Okulda tuttuğumuz nöbetin maddi bir karşılığının olması gerekir. 310 70,62 70 15,95 24 5,467 23 5,239 12 2,73
nöbetin maddi bir karşılığının ne olması. 36 8,20 203 46,24 200 45,56   0   0,00