TÜZÜK

TÜM ÖĞRETMENLER SENDİKASI

(TÖS)

 1. GENEL ESASLAR

Sendikanın Adı

Madde 1 – Sendikanın adı “TÜM ÖĞRETMENLER SENDİKASI” , kısa adı “TÖS” tür. Sendikanın genel merkezi Ankara’dadır. Genel Merkezin başka bir ile taşınmasına Sendika Genel Kurulu karar verir. İl içinde adres değişikliğine Merkez Yürütme Kurulu karar verir.

Sendikanın Kurulduğu İşkolu

Madde 2 – TÖS, eğitim-öğretim-bilim işkolunda kurulmuştur.

Sendikanın Amaçları

Madde 3 – Sendikanın amaçları

 1. a) Üyelerinin ekonomik, sosyal, özlük, mesleki, sendikal, demokratik hak ve çıkarlarını koruyup geliştirerek onlara daha saygın bir yaşam düzeyi sağlamak,
 2. b) Din, dil, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet ve diğer farklılıklardan dolayı hiçbir ayrım yapmaksızın her bireyin; çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, nitelikli ve parasız eğitim hakkına eşit erişimi için mücadele etmek,
 3. c) İnsan hakları temeline dayanan, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin toplumda yaygınlaşması ve içselleştirilmesi için çalışmak.

ç) Eğitim-öğretim etkinliklerinin yurt çıkarları, insan hakları ve çocuk hakları yönünde geliştirilmesi için çalışmak,

 1. d) Doğayı var eden tüm bileşenlerin barış içinde yaşama ve var olma hakkının korunup geliştirilmesi için çalışmak,
 1. e) Kamu çalışanlarının aktif siyaset hakkını kazanmaları için çaba göstermek,
 1. f) Grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakların kazanılması için mücadele etmek,
 1. g) Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan çalışma yaşamını düzenleyici hakların eksiksiz kullanımı için mücadele etmek.

 

Sendikanın İlkeleri

Madde 4 – Sendikanın ilkeleri şunlardır:

 1. TÖS, bireylerin, din, dil, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet ve diğer farklılıklarını toplumun kültürel zenginliği kabul eder ve tüm insanların değer eşitliğini savunur,
 2. TÖS, üyeler arasında toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun geliştirilmesini vazgeçilmez olarak kabul eder,
 3. TÖS, kararların alınmasında ve yürütülmesinde çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi benimser,
 4. TÖS, çalışma yaşamında, kadınların ayrımcılığa uğramasını reddeder,
 5. TÖS, engelli yurttaşların çalışma yaşamında var olmaları ve ayrımcılığa uğramamalarını savunur,
 6. TÖS, “Özgürlük, Eşitlik, Demokrasi ve Dayanışma” ilkelerini vazgeçilmez olarak kabul eder,
 7. TÖS, “emeğin üstünlüğüne” inanır,
 8. TÖS, adalet ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda hareket eder,
 9. TÖS, “Örgütsel Bağımsızlığı” vazgeçilmez ilke kabul eder, hiçbir siyasal parti ve kuruluş ile organik ilişkiye girmez.

 

Sendikanın Yetki ve Görevleri

Madde 5 – Sendikanın yetki ve görevleri şunlardır:

 1. a) Üyeleri adına Toplu İş Sözleşmesi yapar, uyuşmazlık halinde yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar,
 2. Üyelerinin temsilini gerektiren kurum ve kuruluşların yönetim ve denetiminde temsilci gönderir,
 3. Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla, ulusal ve uluslararası sendikal üst organlara üye olur. Onların genel kurul ve toplantılarına delege, temsilci, gözlemci gönderir; ortak toplantılar düzenler ve sendikal eğitim konusunda işbirliği ve gerektiğinde güç ve eylem birliği yapar,
 4. Üyelerinin mesleki bilgi ve yeterliliklerini, genel kültürlerini geliştirmek amacıyla konferanslar, seminerler, kurslar düzenleme gibi çeşitli etkinliklerde bulunur,
 5. Eğitim-öğretime ilişkin dernek ve vakıflarla birlikte konferanslar-seminerler ve kurslar düzenler,
 6. Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurar ve yönetir,
 7. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir,
 8. Herhangi bir bağışta bulunmamak koşuluyla açığa alınma, ölüm, doğum, hastalık, kaza, işsizlik gibi hallerde üyelerine destek olur ve yine gerektiğinde terör ve doğal afetler nedeniyle yaşamını kaybetmiş üyelerinin eş ve çocuklarına parasal yardımda bulunur,
 9. Yangın, su baskını, deprem gibi doğal afetler yaşandığında, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın, nakit mevcudunun yüzde onunu (%10’unu) aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımlarda bulunur,
 10. Kitap, dergi, bülten, broşür, gazete, ajans, yıllık ve benzeri yayınlar yapar, internet siteleri ve başka basın ve yayın kuruluşları kurar ve işletir.
 11. ÜYELİK

Üyeliğe Kabul

Madde 6 – Sendika, bu tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen hizmet koluna dâhil işyerlerinde kamu görevlisi olarak çalışan ve 4688 sayılı kanunun kapsamına giren herkesi, hiçbir ayrım gözetmeksizin üyeliğe kabul eder.

 

Üyeliğin Kazanılması

Madde 7 – Sendikaya üye olmak isteyenler, üç nüsha doldurdukları üyelik formunu imzalayarak sendikanın merkezine veya taşra örgütüne başvurabilirler.

Üyelik, merkez ya da taşra yönetim organlarının onayı ile kesinleşir. Başvuru, bir ay içinde reddedilmezse, üyelik kabul edilmiş sayılır. Üyelik başvurusu reddedilirse, yönetim kurulu bunu gerekçelendirmek zorundadır.

            Üyeliğin Nakli

Madde 8 – Sendika üyeleri, işyerinin bulunduğu yerdeki şubenin/il temsilciliğinin üyesidir. İşyerinin bulunduğu yerde şube ve il temsilciliği yoksa üyelik genel merkezce kabul edilir.

İşyeri değişenler, yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren bir ay içinde yeni atandıkları yerdeki şubeye başvurarak üyeliklerinin naklini isterler. Bu şubenin isteği üzerine eski şube, üyelik formunu yeni şubeye gönderir.

Nakil, üyeliği kesintiye uğratmaz.

Üyelikten Ayrılmak

Madde 9 – Her üye üyelikten serbestçe ayrılabilir.

Üyelikten ayrılma, ayrılmak isteyen üyenin “üyelikten çekilme bildirimini” doldurup imzalayarak çalıştığı kuruma vermesi ile gerçekleşir.

Üyelikten ayrılmak isteyenler, ayrılmadan önce, varsa sendikaya olan borçlarını ödemek, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Üyeliğin Askıya Alınması

Madde 10 – Sendika üyeliği:

 1. Üye askere alındığında,
 2. Üye ücretsiz izine ayrıldığında,
 3. Üye genel ve yerel seçimlere katılmak amacıyla işinden ayrıldığında seçim sonuçlarının açıklanmasına kadar,

askıya alınır.

Üyeliğin Düşmesi

Madde 11 – Sendika üyeliği:

 1. Üyenin iş kolundan ayrılması,
 2. Üyenin ölümü,
 3. Üyenin emekli olması durumlarında

düşer.

İşveren tarafından görevine son verilenlerin üyeliği, bu işlem yargı organlarınca onaylanıncaya kadar sürer.

 

Üyelikten Çıkarma

Madde 12 – Sendika üyeliğinden çıkarılma, sendika genel kurulu kararı ile olur. Bu karar, üyelikten çıkarılana ve üyenin işyerine, yazılı olarak on beş (15) gün içinde bildirilir.

Çıkarma kararına karşı üye, görevli iş mahkemesine itiraz edebilir.

Konfederasyona Üyelik

Madde 13 – Sendika, ulusal ya da uluslar arası sendikal üst örgütler kurabilir, kurulmuş örgütlere üye olabilir.

 • GENEL MERKEZ

 

Tüzel Kişilik

Madde 14 – Sendikanın tüzel kişiliği genel merkeze ait olup taşra birimleri genel merkezin verdiği yetkiyi kullanır ve onun adına görev yaparlar.

Genel Merkez Organları

Madde 15 – Sendikanın Genel Merkez organları şunlarıdır:

 1. Genel Kurul
 2. TÖS Genel Meclisi
 3. Merkez Yürütme Kurulu
 4. Denetleme Kurulu
 5. Disiplin Kurulu
 6. Başkanlar Kurulu
 7. Danışma Kurulu

Merkez Genel Kurulu

Madde 16 – Merkez Genel Kurulu Sendikanın en yetkili karar organıdır.

Merkez genel kurulu 300 (üç yüz) delege ile Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden oluşur.

Merkez Genel Kurul delegelikleri, her şubeye bir delegelik hakkı ayrıldıktan sonra kalan delegelikler, kesinti yapılan üye sayısına oranlanarak, şube ve il temsilciliklerine dağıtılır.

Delege sıfatı, bir sonraki olağan genel kurula kadar devam eder.

Merkez Genel Kurulunun Yetki Ve Görevleri

Madde 17 – Merkez Genel Kurulunun Yetki Ve Görevleri şunlardır:

 1. “Merkez Genel Meclisi”, “Merkez Yürütme Kurulu”, “Merkez Denetleme Kurulu”, “Merkez Disiplin Kurulu” üyelerinin seçimi,
 2. Tüzük değişikliği,
 3. İlgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük değişikliği için geçmişe etki etmemek koşuluyla Merkez Yürütme Kuruluna yetki verilmesi,
 4. Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması,
 5. Merkez Yürütme Kurulunun hazırladığı çalışma programı ve bütçenin görüşülüp karara bağlanması,
 6. Taşınır-taşınmaz malların satın alınması, mevcutlarının satılmasına karar verilmesi, gerektiğinde bu konularla ilgili olarak merkez yürütme kuruluna yetki verilmesi,
 7. Sendikal üst kuruluşlara üyeliğe, bu tür kuruluşlar kurmaya, bu kuruluşlara katılacak delegelere ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılmaya karar verilmesi,
 8. Aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmeye, ona katılmaya ya da başka bir sendikanın katılmasının kabul ya da reddine karar verilmesi,
 9. Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının devredileceği kurum ya da kuruluşların tespit edilmesine,
 10. Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek ücretlerle ödenek, yolluk ve tazminatların belirlenmesi,
 11. Sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında Merkez Yürütme Kuruluna yetki verilmesi.

Merkez Genel Kurulunun Toplantı Zamanları Ve Karar Yeter Sayısı

Madde 18 – Sendika Olağan Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir toplanır. Genel Kurul ayrıca, TÖS Genel Meclisinin, Merkez Yürütme Kurulunun veya Denetleme Kurulunun kararı, genel kurul delegelerinin 1/5 ‘inin ya da sendika üyelerinin 1/10’unun yazılı çağrısı ile olağanüstü toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul kararları başvuru tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde Merkez Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir. Olağanüstü genel kurul kararı merkez yürütme kurulu tarafından yerine getirilmez ise merkez denetleme kurulu tarafından yerine getirilir.

Sendika Genel Kurulu, delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, en çok 15 (onbeş) gün içinde ikinci çağrı yapılır; bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu sayı üye veya delege sayısının üçte birinden az olamaz. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Merkez Genel Kurulu organlarının seçimleri serbest, eşit, gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Sendikada yapılacak olan tüm seçimlerle ilgili esaslar genel kurulca kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

TÖS Genel Meclisi

Madde 19 – TÖS Genel Meclisi, Genel Merkez Genel Kurulunun sendika üyeleri arasından seçeceği 14 (ondört) üye ile Merkez Yürütme Kurulu Üyelerinden oluşur. TÖS Genel Meclisi seçim sonucunun tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içinde Merkez Yürütme Kurulu başkanlığında toplanarak Merkez Yürütme Kurulu raporunu onaylar.

TÖS Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde 20 – TÖS Genel Meclisi, sendikanın, Merkez Genel Kurulundan sonra en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Sendikanın politika, plan ve programları konusunda karar almak,
 2. b) Genel Merkez organlarınca alınan kararların şube ve şubelere bağlı birimlerde uygulanma durumunu değerlendirmek,
 3. c) Dönem içindeki çalışmaları planlamak ve uygulama kararı almak,
 4. d) Merkez Yürütme Kurulunun önerilerini karara bağlamak,

TÖS Genel Meclisinin Çalışma Esasları

Madde 21 – TÖS Genel Meclisi yılda en az dört kez olağan, Merkez Yürütme Kurulunun salt çoğunluğunun ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısıyla olağanüstü toplanır. Kararlar katılımcıların salt çoğunluğu ile alır.

TÖS Genel Meclisinin olağan toplantı gündemi, toplantıdan en az on beş gün önce, olağanüstü toplantıların gündemi ise, makul bir süre önce Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanıp katılacak olanlara gönderilir. Çalışmasına ilişkin diğer esasları yönetmelikle belirler.

Merkez Yürütme Kurulu

Madde 22 – Sendika Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Genel Kurulu’nun üyeler arasından seçtiği 7 (yedi) asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte 7 (yedi) yedek üye seçilir.

Merkez Yürütme Kurulu, seçim kurulundan ilam alındıktan sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaptığı ilk toplantısında genel başkan ve diğer sekreterleri seçer.

Merkez Yürütme Kurulu Toplantı Zamanı, Karar Yeter Sayısı

Madde 23 – Merkez Yürütme Kurulu en geç ayda bir salt çoğunlukla olağan, Genel Başkanın ya da Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Merkez Yürütme Kurulu, Genel Sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşerek karara bağlar. Kurulun toplantı yazmanlığını, Genel Sekreter ya da Merkez Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi yapar.

Merkez Yürütme Kurulu’nun üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Merkez Genel Kurulu, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 (bir) ay içinde olağan üstü genel kurul toplantısına çağrılır.

            Sendika Merkez Yürütme Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 24 – Merkez Yürütme Kurulu, sendikayı, yasaların ve tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetir.

 1. Merkez Yürütme Kurulu, sendikayı işverene ve öteki kişilere karşı temsil eder.
 2. Genel Kurul kararları doğrultusunda sendikanın çalışma programını yapar ve uygular.
 3. Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar.
 4. Gelecek döneme ilişkin bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurula sunar.
 5. Gereksinimlere göre personel istihdam eder, personelin mali ve sosyal haklarını belirler. Hizmet alınmasına karar verir.
 6. Şube açmaya, birleştirmeye karar verir.
 7. Başkanlar Kurulu toplantısının gündemini hazırlar, en geç 15 (on beş) gün önceden şubelere bildirir.
 8. Şubelere ve Genel Kurula katılacak delegelere merkez organlarının o döneme ait çalışma raporları ile gelecek döneme ait bütçe ve tüzük değişikliği önerilerini toplantı tarihinden en geç on beş gün önce il şubelerine gönderilir.
 9. Merkez Yürütme Kurulunun görevleri, hizmet birimleri biçiminde kümelendirilip her birimin başına bir Yürütme Kurulu üyesi sekreter olarak seçilerek görevlendirilir. Bu görevlendirmeye uymayan üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
 10. Merkez Yürütme Kurulu gerek duyarsa, merkez sekreterlerine bağlı alt birimler oluşturabilir. Bu birimlerin başına, Merkez Yürütme Kurulunca, organlara seçilenler dışından ya da alanında uzman kişilerden birer kişi yönetici olarak görevlendirilir. Bu birimlerin görevleri ve çalışma biçimleri yönetmelikle belirlenir.
 11. Genel Kurulun, yasaların ve tüzüğün yüklediği diğer görevleri yapar.

Merkez Denetleme Kurulu

Madde 25 – Sendika Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu’nun üyeler arasından seçtiği 3 (üç) asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte 3 (üç) yedek üye seçilir.

Merkez Denetleme Kurulu, seçimden sonra en geç bir hafta içinde, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak işbölümü yapar. Merkez Denetleme Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu çalışmalarının yasalara, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına; harcamaların, bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler, denetleme raporunu genel kurula sunar. 4 ayda bir olağan denetleme yapar, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Saptadığı aksaklıklar konusunda en geç on beş gün içinde Merkez Yürütme Kurulunu yazılı olarak uyarır, söz konusu tespitlerde kasıt görmüş ise, ilgililer hakkında disiplin soruşturması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna başvurur.

Merkez Denetleme Kurulunun çalışma biçimi, Genel Kurulca kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

Merkez Disiplin Kurulu

Madde 26 – Sendika Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulu’nun üyeler arasından seçtiği 3 (üç) asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte 3 (üç) yedek üye seçilir.

Merkez Disiplin Kurulu, seçimden sonra en geç bir hafta içinde, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak işbölümü yapar. 4 ayda bir olağan toplanır. Merkez Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Merkez Disiplin Kurulu, Sendika Tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma yapar

Merkez Disiplin Kurulunun çalışma biçimi, Genel Kurulca kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

Başkanlar Kurulu

Madde 27 – Sendika Merkez Başkanlar Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu Başkanının başkanlığında merkez asıl üyeleri ile şube başkanlarından ve şube olmayan il temsilcilerinden oluşur.

Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri, oy hakkı olmaksızın Merkez Başkanlar Kurulu toplantılarını izlerler.

Gerektiğinde sendikanın uzman ve danışmanları birim başkanları, oy hakkı olmaksızın Merkez Başkanlar Kuruluna çağrılabilir.

Merkez Başkanlar Kurulu, yılda en az iki kez olağan; Merkez Yönetim Kurulunun ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısı ile olağanüstü toplanır.

 

Başkanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 28 – Başkanlar Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Sendikanın politika, plan ve programlarının uygulanması konusunda önerilerde bulunmak,
 2. Genel merkez organlarınca alınan kararların taşra birimlerinde uygulanma durumunu değerlendirmek,
 3. Dönem içindeki çalışmaları değerlendirmek,
 4. Taşra birimlerinde doğan sorunlara çözüm önermek,
 5. Sendikanın koyacağı eylem konusunda görüş oluşturmak.

 

Danışma Kurulu

Madde 29 – Eğitim-öğretim ve bilim işkolundaki gelişmeleri takip etmek için danışma kurulu oluşturulur. Merkez Yürütme Kurulunca oluşumu, görevleri, çalışma esasları hazırlanan, Merkez Genel Kurulca kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

IV ŞUBELER

Şubelerin Açılması

Madde 30 – Şubeler, Merkez Yürütme Kurulunun verdiği yetkiyle, Genel Merkeze bağlı olarak il merkezlerinde açılır. Bir ilde iki ve ikiden fazla şube açılabilir. Yalnız nüfus yoğunluğu, coğrafi koşullar göz önünde bulundurulur. 400’ün altına düşen şubeler il temsilciliği olarak  genel merkeze bağlı olarak faaliyetini sürdürür.

Şube Organları

Madde 31 – Sendikanın zorunlu şube organları şunlardır:

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yürütme Kurulu
 3. Şube Denetleme Kurulu
 4. Şube Disiplin Kurulu
 5. Şube Temsilciler Kurulu

Şube Genel Kurulu

Madde 32 – Sendika Şube Genel Kurulu, şubelerin en yetkili organıdır.

Şube Genel Kurulu şube bölgesinde görev yapan ve sendika ödentisi kesintisi yapılan üyeler tarafından oluşur.

Şube Genel Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma esasları; Genel Kurul toplantı esaslarına uyumlu olarak Merkez Yürütme Kurulunun hazırlayacağı ve merkez genel kurulunun onaylayacağı yönetmelikle düzenlenir.

 

Şube Yönetim Kurulu

Madde 33 – Şube Yürütme Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından seçilen ve merkez yönetim kurulunun onayladığı 7 (yedi) üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Yürütme Kurulunda eksilme olursa en çok oy alan yedekten başlamak üzere asil kurul üyeliğine davet edilir.

Şube Yürütme Kurulları kendi içinden başkan ve sekreterleri seçerler.

Şube Yürütme Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma esasları ve işleyişleri merkez yürütme kuruluna uyumlu olarak Merkez Yürütme Kurulunun hazırlayacağı ve Merkez Genel Kurulunun onaylayacağı yönetmelikle düzenlenir.

Şube Denetleme Kurulu

Madde 34 – Sendika Şube Denetleme Kurulu kendi Genel Kurullarınca, şube üyeleri arasından seçilen 3 (üç) asil üyeden oluşur; asillerle birlikte 3 (üç) de yedek üye seçilir, salt çoğunlukla toplanır. üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Şube Denetleme Kurullarının oluşumu ve çalışma ilkeleri, Merkez Denetleme Kuruluna uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir.

Şube Disiplin Kurulu

Madde 35 – Sendika Şube Disiplin Kurulu kendi Genel Kurullarınca, şube üyeleri arasından seçilen 3 (üç) asil üyeden oluşur; asillerle birlikte 3 (üç) de yedek üye seçilir, , salt çoğunlukla toplanır. üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Şube Disiplin Kurullarının oluşumu ve çalışma ilkeleri, Merkez Denetleme Kuruluna uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir.

Şube Temsilciler Kurulu

Madde 36 – Şube Temsilciler Kurulu, şube başkanının başkanlığında Şube Yürütme Kurulu asıl üyeleri ile ilçe temsilcilik yönetim kurulu üyelerinden ve işyeri temsilcilerinden oluşur. Şube Denetleme ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri ile üyeler oy hakkı olmaksızın Şube Temsilciler Kurulu toplantılarını izlerler.

Gerektiğinde sendikanın uzman ve danışmanları birim başkanları, oy hakkı olmaksızın Şube Başkanlar Kuruluna çağrılabilir.

Şube Temsilciler Kurulu, yılda en az iki kez olağan; Şube Yürütme Kurulunun ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısı ile olağanüstü toplanır.

Şube Temsilciler Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri, Merkez Başkanlar Kuruluna uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir.

V.TEMSİLCİLİKLER

 

Temsilcilikler

Madde 37  – Sendika temsilcilikleri şunlardır:

 1. İl ve İlçe Temsilcilikler,
 2. Yöre Temsilcilikleri,
 3. İşyeri Temsilcilikleri

İl ve İlçe Temsilcilikleri

Madde 38  – Üyesi sayısı 400’ün (dörtyüzün) altında olan illerde genel merkeze bağlı il temsilciliği, ilçelerde şubeye ya da il temsilciliğine bağlı ilçe temsilciliği açılır.

Bilim ve araştırma kurumları ile üniversitelerde Merkez Yürütme Kurulu kararıyla temsilcilik kurulabilir.

İl Temsilciliklerinde Yürütme Kurulu 7 (yedi) üyeden, İlçe, Bilim Ve Araştırma Kurumları İle Üniversitelerde Temsilcilik Yürütme Kurulları 5 (beş) üyeden oluşur.

Yöre Temsilciliği

            Madde 39 – Ulaşım ya da yönetsel bütünlük açısından özellik gösteren semt, kasaba ve merkezlerde, eşgüdüm ve iletişimi kolaylaştırmak amacıyla yöre temsilciliği oluşturulur. Yöre temsilciliği en fazla 3 (üç) üyeden oluşur.

İşyeri Temsilciliği

Madde 40  – Sendika üyesi bulunan her birim işyeridir. Şube, il ve ilçe temsilciliğine bağlı işyeri temsilcilikleri işyerindeki üyeler tarafından işyeri temsilcisi seçilir, şube, il ve ilçe temsilciliği tarafından görevlendirilir.

 1. PARASAL KONULAR

Sendikanın Gelirleri

Madde 41  – Sendikanın gelirleri şunlardır:

 1. Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri,
 2. Sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler,
 3. Yayın gelirleri

ç)  Yasaya göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilen gelirler,

 1. d) Bağış ve yardımlar,
 2. e) Malvarlığından elde edilen gelirler.

Sendikanın gelirleri elde edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde bankaya yatırılır. Zorunlu giderleri karşılamak üzere, birinci dereceden aylık alan devlet memurunun net aylığının en çok beş katı kadar para, sendika kasasında bulundurabilir.

Ödentilerin Toplanması

Madde 42 – Sendika ödentileri üyelerin aylık ve ücret bordrolarından işverence kesilir. Aylık ödenti tutarı; 15. derecenin 1. kademesinde aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının brüt tutarının binde altıdır. Aylık ödenti tutarını belirleme yetkisi genel kurula aittir. Ödentilerin kullanılma esasları yönetmelikle düzenlenir.

Sendikanın Giderleri

Madde 43 – Genel Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin harcamalarına karar vermeye Merkez Yürütme Kurulu yetkilidir. Merkez Yürütme Kurulu gerekli görürse kendi içinden en az iki kişiyi bu konuda görevlendirebilir ve yetkilendirebilir.

4688 Sayılı Yasanın 24 üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen ödenti gelirlerinin yüzde ellisi şubelere avans olarak gönderilir. Şubelerin harcama ve muhasebe kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Sendika gelirlerinin en az yüzde 10’u üyelerinin mesleki eğitimlerini, bilgi ve deneyimlerini artırmak için kullanılır.

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme, envanter defterine kaydedilir ve bunlar gider olarak işlem görmez.

Sendika yardımlaşma sandıkları dışında, üyelere, yöneticilere ya da diğer kişi ve kuruluşlara borç para verilemez ve elde ettiği gelirler dağıtılamaz.

Parasal Yardımlar

Madde 44 – Sendika, üyelerinin görev ilişkisinden ya da sendikal etkinliklerinden dolayı uğratıldıkları parasal kayıpları karşılamak amacıyla parasal yardım yapabilir. Üyenin kaybı daha sonra karşı tarafça ödendiğinde, üye sendikanın yaptığı yardımı geri verir.

Demirbaşların Satış ve Terkininde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madde 45– Demirbaşların eskime, yıpranma, kaybolma ve başka yerlere aktarılma nedeniyle kayıtları düşürülür. Kayıttan düşürülme işlemi, bir Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında üç kişiden oluşacak komisyon raporu ve yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

VII. ÖDÜL VE CEZALAR

 

Ödüller

Madde 46 – Sendika, genel merkez ve taşra birimleri yönetmeliğine uygun olarak sendikaya ve eğitim hizmetine önemli katkıları olanlara ödül verebilir. Sendikanın amaçlarına uygun ödüller koyabilir.

Disiplin Cezaları

Madde 47 – Sendika, Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin disiplin kurulları; Sendika tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden üye ve yöneticilere, yapacakları soruşturmanın sonucuna göre disiplin cezası verebilir.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak üyelikten çıkarmadır.

Yöneticilere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak yöneticilikten çıkarmadır.

Üyelikten kesin olarak çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından verilir. Geçici olarak üyelikten çıkarma durumunda, yöneticilik kendiliğinden askıya alınır, kesin olarak üyelikten çıkarma halinde, yöneticilik görevi düşer.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları, aynı eylemler nedeniyle yöneticilere verilebilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.

İlgiliye savunma hakkı tanınmadan ceza verilmez.

Verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça yazılır ve ilgiliye bildirilir.

Verilen cezaya ilgilinin 15 gün içinde bir üst kurula ve yargı mercilerine itiraz hakkı vardır.

VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Yönetmelikle Düzenleme

Madde 48 – Sendika Merkez Yürütme Kurulu, şube ve şubelere bağlı birimlerin oluşumu, görev ve yetkileri, görevlendirmeler, çalışma yöntemleri ve bu tüzük hükümlerinde ayrıntılı düzenlemeyi gerektiren hususlar, Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Gerekli görülürse ayrıca yönergeler hazırlanabilir.

Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 49 – Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimler ve atanmış kurulları salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilenlerin kendi aralarında yapacakları görev dağılımında ve görevden almada, o organın üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun bu yöndeki oyları gereklidir.

 

Toplantılara Katılma Zorunluluğu

Madde 50 – Sendika merkez ve taşra organları ile kurul ve komisyonlarda görevlendirilenlerden özürsüz olarak üst üste üç kez toplantıya gelmeyenlerin ya da özürsüz olarak bir yıl içinde devamsızlığı üçte birini aşanların o organ ya da kuruldaki görevleri sona erer ve yedekleri çağrılır.

Sadece disiplin kurullarında toplantı yeter sayısı sağlanamazsa yedek üyeler geçici olarak göreve çağrılır.

 

Bürolar ve Görevlendirme

Madde 51 – Sendika Merkez ve Şube Yürütme Kurullarına ya da yöneticilere bağlı olarak eğitim, öğretim, bilim ve sanat araştırma kurulu, yüksek öğretim bürosu, örgütlenme, özlük, hukuk, araştırma, çeviri, basın-yayın, sendikal eğitim ve benzeri hizmetleri daha verimli yürütmek ve demokratik katılımı sağlamak amacıyla, birimler ve bürolar oluşturur. Buralarda sürekli ve geçici olarak uzman kişilerle, sendika organları dışındaki üyeler ve üye olmayanlar çalıştırılabilir, çeşitli çalışma ekipleri oluşturulur.

Çalışma Ekipleri Oluşturma

            Madde 52 – Sendika merkez ve taşra birimlerinin çalışmalarına katılmak, onları desteklemek, sorunları ve çözüm yollarını demokratik yollardan ortaya koymak amacıyla, üyelerden geçici ve sürekli olarak çalışma ekipleri kurulabilir, üyelerden ya da üye olmayanlardan danışma kurulları oluşturulabilir.

Birleşemeyecek Görevler

Madde 53 – Sendika üyeleri, merkez, şube ve taşra örgütünde birden çok organa seçilemezler. Birden çok organa seçilme halinde, seçilenin bir ay içinde, tercihini kullanmaması durumunda, ilk seçildiği görev kendiliğinden düşer. Delegelik, organlardaki görevle birleşebilir.

Organlara Seçilenlerin Güvenceleri

Madde 54 – Sendika Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilip, Genel Kurulca işini bırakıp seçildiği organda profesyonel yönetici olarak çalışmalarına karar verilenlerden, aylık ve özlük hakları işverence ödenmeyenler, bu görevleri süresince aylık ve öteki özlük haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak ettikleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar.

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 55 – Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:

 1. a) Üye kayıt defteri,
 2. b) Sendika üye kayıt fişi dosyası ve bu konudaki bilgisayar kayıtları,
 3. c) Üyelikten ayrılanların dosyası,
 4. d) Merkez Genel Kurulu, TÖS Genel Meclisi Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,
 5. e) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,
 6. f) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
 7. g) Ödenti, yevmiye, envanter defterleri ile defter-i kebir, demirbaş defteri,
 8. h) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanacağı dosyalar.

Şubeler ve şubelere bağlı birimlerde bunlardan hangilerinin tutulacağı, yönetmelikle ayrıca belirlenir.

 

Tüzük Değişikliği

Madde 56 – Tüzük değişikliği, Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile her madde için bu yöndeki oyuyla gerçekleşir.

Fesih ve Devir

Madde 57 – Sendikanın feshi kararı Genel Kurul delege tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır. Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılma ve kapatılması halinde taşınır-taşınmaz malvarlığı, aynı amaç ve ilkelerle kurulmuş bir sendikaya ya da konfederasyona devredilir.

 1. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Geçici Madde 1 – Sendikanın ilk olağan genel kuruluna kadar sendika işlerini yürütmeye ve temsile yetkili üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri aşağıdadır:

Geçici Madde 2 – Sendikanın ilk olağan genel kuruluna kadar sendikanın genel meclisinde görevli üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri aşağıdadır:

Yürürlük Tarihi

Madde 58 –  Bu Tüzük, kuruluş bildirimi ile birlikte valiliğe verildiği gün