MEMURUN ZARARINI YETKİLİ KONFEDERASYON’UN KARŞILAMASI İÇİN DAVA AÇTIK

MEMURUN ZARARINI YETKİLİ KONFEDERASYON’UN KARŞILAMASI İÇİN DAVA AÇTIK

      Bilindiği gibi 2013 yılında yetkili konfederasyon bir gecede hükümetle masaya oturup toplu sözleşme imzalamıştı. Yine ilk kez bir konfederasyon işverenin verdiği ücretten daha az bir ücreti işverene önermişti. İşveren de yani hükümette karada havada denizde bu öneriyi kabul etmişti.

      Anayasa’mızda güvence altına alınan Temel Hak ve Özgürlükler kapsamındaki sosyal haklar, toplu sözleşmeyle genişletilebilir; daraltılamaz

Toplu sözleşmenin çerçevesi 4688 sayılı kanunun 28. Maddesinde düzenlenmiştir. Yapılan bir sözleşme sonuçları itibariyle müspet sonuç doğurmalıdır. Aksi durum yükümlülük getirir.

Memur Sendikaları Konfederasyonu söz konusu sözleşme yapma yetkisini kötüye kullanmıştır. Söz konusu konfederasyon yöneticileri memurların hak ve menfaatlerini korumak-genişletmek-geliştirmek yerine memurların sosyal haklarını daraltan sözleşmeye taraf olmakla kusurludur.

TÖS üyelerinin ve üye olmayanların hak kaybının yetkili konfederasyondan karşılanması için dava açmıştır. Dava dilekçesi aşağıda sunulmuştur.

 Dikmen ONAT

Genel Başkan

 

 

 

 

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                                   ANKARA

DAVACI                   :……………………………………..

DAVALI                   :MEMUR SEN  (Memur Sendikaları Konfederasyonu)

  GMK Bulvarı Özveren Sokak No: 9/4

  Demirtepe/ANKARA

KONU                              :4688 Sayılı Kanun gereğince toplu sözleşme hakkı tanınan

Davalı konfederasyon tarafından imzalanan toplu sözleşme ile 2014 Temmuz maaşıma enflasyon farkının yansıtılmamasından dolayı hak kaybının tahsili istemidir

D.DEĞERİ                 :480 TL (altı aylık kayıp)

AÇIKLAMALAR     :

1. ………….nolu emekli sicil numarası ile 18 yıldır öğretmen olarak MEB’te çalışmaktayım.

2. Davalı konfederasyona bağlı her hangi bir sendikanın üyesi değilim.

  1. Davalı Konfederasyon;

a)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 52 maddesine “Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler” (EK-1) göre,

b) 4688 sayılı kanunun 28. Maddesinde ifade edilen “Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar. (EK-2)

c) 14 Ağustos 2013 Tarihli ve 28735 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 Ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmemetnini hükümet ile imzalamış olup; toplu sözleşme metninin 7. Maddesi şu şekilde düzenlenmiştir (EK-3):

Enflasyon farkı ödemesi

Madde 7- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

a) 2013 yılı Aralık ayı endeksinin 2013 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının %3’ü,

b) 2015 yılı Haziran ayı endeksinin 2014 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci fıkrasında 2015 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

ç) 2015 yılı Aralık ayı endeksinin 2014 yılı Aralık ayı endeksine göre oniki aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında 2015 yılı için öngörülen kümülatif artış oranını,

aşması halinde, 5 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ile ücret tavanları, söz konusu altı aylık veya oniki aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.

  1. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 16131 sayılı  03 Temmuz 2014 tarihli ve Saat: 10:00’da yayınladığı Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2014 haber bültenindeTÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,70, artış gerçekleştiğini”, belirlemiştir. (EK-4)

5.  TÜİK’in açıklamış olduğu TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,70, artış gerçekleştiğinden 4688 sayılı kanunun 28 maddesinde her türlü zam ve tazminatlara ilişkin toplu sözleşme imzalar hükmüne dayalı olarak davalı konfederasyonun tarafımın 480 TL sı zarara uğramasına neden olmuştur.

6. Anayasa’mızda güvence altına alınan Temel Hak ve Özgürlükler kapsamındaki sosyal haklar, toplu sözleşmeyle genişletilebilir; fakat daraltılamaz. Oysaki 14 Ağustos 2013 Tarihli ve 28735 Sayılı de Resmî Gazete yayınlanan Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 Ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri sosyal haklardan ücret hakkını daraltmıştır.

Bu aynı zamanda Anayasa’ya da aykırılık oluşturmaktadır. Yürütmenin işlemlerinden kabul edilen KHK ile sosyal haklar konusunda sadece olumlu yönde düzenleme yapılabilirken bir toplu sözleşmeyle bu hakların daraltılması ve mali yükümlülük getirmesi Anayasa’ya aykırıdır.

Toplu sözleşmenin çerçevesi 4688 sayılı kanunun 28. Maddesinde düzenlenmiştir. Yapılan bir sözleşme sonuçları itibariyle müspet sonuç doğurmalıdır. Aksi durum yükümlülük getirir.

Davalı Memur Sendikaları Konfederasyonu söz konusu sözleşme yapma yetkisini kötüye kullanmıştır. Söz konusu konfederasyon yöneticileri memurların hak ve menfaatlerini korumak-genişletmek-geliştirmek yerine memurların sosyal haklarını daraltan sözleşmeye taraf olmakla kusurludurlar.

HUKUKİ NEDENLER        : Anayasa, 4688 sayılı kanun ve sair mevzuat.

YASAL DELİLLER         :Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali   Ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 Ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme metni, Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve sair her türlü yasal deliller…

SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, toplam 480 TL.işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesine,yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla dilerim. 11/07/2014

 

                                                                                                                    DAVACI