KADIN ÖĞRETMENLER NE TÜR MOBBİNGE MARUZ KALIYORLAR?

Sendikamız kadın öğretmenlerin okulda mobbingle (işyerinde psikolojik tacizle) karşılaşma durumunu belirlemek amacıyla 468 kadın öğretmene anket uygulamıştır.

Kadın öğretmenlere uyguladığımız anketin sonuçları aşağıda verilmiştir.

Kadın öğretmenlerin; %46’sı Göz ardı ediliyor ve olayların dışında bırakıldığını, %44’ü Ders programının sık sık değiştirildiği, %41’i Sürekli angarya iş verildiğini, %35’i Mesleki başarılarının/çabalarının takdir edilmediğini, %34’ü  Görüş / fikir ve önerilerinin dikkate alınmadığını, %34’ü Okulda nöbet yerlerim sık sık değiştirilmekle birlikte en zor nöbet yerlerinin kendilerine verildiğini, %29’u Çalıştığı kişilerin, kendini gösterme olanaklarını kısıtladığını, %27’si Yönetim ve diğer öğretmenler tarafından önemsenmediğini, %23’ü Mesleki yeteneklerinin eleştirildiğini, %19’u Öğretmen arkadaşlarının  iş haricinde konuşmadıklarını, %18’i Öğretmen arkadaşlarının öğretmen odasında  değilmiş gibi davranış sergilediğini, %16’sı Hatalarının diğer öğretmenlerin yanında sürekli hatırlatıldığını, %16’sı Okulda performansının  etkilenecek şekilde bilgilerin kendinden saklandığını belirtmişlerdir.

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Mobbing, sistemli bir şekilde, süreklilik arzeden bir sıklıkta çalışanı sindirme maksadı ile kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışı ifade etmektedir. Başka bir ifade ile işyerinde bir kişinin veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri bir kişiyi, dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak mutlak itaate zorlamak, yıldırmak ve bezdirmek olarak tanımlanmıştır.

Mobbinge (işyerinde psikolojik tacizin) uğrayan kişinin suskun kalmayıp idari ve adli yollardan hakkını arayabilmesi için; Maruz kalınan davranışların yer,  zaman göstererek not edilmesi,  Anlamsız uygulamalar ve emirler yazılı olarak kaydedilmeli, mobbingi belgelendirmesi için psikolojik rahatsızlık sebebiyle rapor alması, fiziksel mobbinge maruz kalındığında bu durumun raporla (doktor) belgelendirilmesi, tanıklarla ispat edilmelidir.

Mobbing (işyerinde psikolojik tacizin) ile ilgili olarak Başbakanlığın 2011 yılında yayınladığı bir genelge bulunmaktadır. Bu genelge genel geçer ifadelerden oluşmaktadır.  Mobbingle (işyerinde psikolojik tacizle) ilgili doğrudan doğruya psikolojik tacizi düzenleyen özel yasalar çıkarılmalıdır.

Toplu iş sözleşmelerinde Mobbingin (işyerinde psikolojik tacizin) önlenmesine ilişkin kurallar konulmalıdır.

Mobbing (işyerinde psikolojik taciz) ile ilgili olarak hem yöneticilere hem öğretmenlere  “Mobbing nedir ve nasıl mücadele edilir?” konusunda eğitim düzenlenmelidir

TÖS olarak kadın öğretmenlerin sorunlarını yakından takip etmeye ve “Kadın öğretmenlerin okulda mobbingle (işyerinde psikolojik tacizle) karşılaşma durumunu  belirleme anketi” benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz sorunların belirlenmesidir; belirlenen bu sorunların çözümü için kamuoyu oluşturmak, bununla birlikte sendikamız üyesi olan kadın öğretmenlere yönelik çalıştay-kurultay-konferans-eğitim düzenlemektir.

 

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı

 

 

 

 

 

EKİ

 MADDELER Hiçbir Zaman Çok Seyrek Zaman Zaman Sık Sık Her Zaman
N % N % N % N % N %
Göz ardı ediliyorum ve olayların dışında bırakılıyorum. 256 54,70 96 20,51 80 17,09 20 4,27 16 3,42
Diğer öğretmenlerle iletişim kurmam engelleniyor. 420 89,74 34 7,26 10 2,14 4 0,85 0 0,00
Öğretmen arkadaşlarım iş harici benimle konuşmuyor. 380 81,20 63 13,46 17 3,63 8 1,71 0 0,00
Yönetim ve diğer öğretmenler tarafından önemsenmiyorum. 344 73,50 79 16,88 25 5,34 20 4,27 0 0,00
Öğretmen arkadaşlarım orda değilmişim gibi davranıyor. 384 82,05 52 11,11 24 5,13 8 1,71 0 0,00
Ders programım sık sık değiştirilmektedir. 263 56,20 104 22,22 53 11,32 28 5,98 20 4,27
Okulda nöbet yerlerim sık sık değiştirilmekle birlikte en zor nöbet yerleri bana verilmektedir. 309 66,03 101 21,58 45 9,62 5 1,07 8 1,71
Mesleki yeteneklerim eleştiriliyor. 361 77,14 85 18,16 9 1,92 9 1,92 4 0,85
Mesleği bırakmam gerektiği ima ediliyor. 420 89,74 25 5,34 19 4,06 4 0,85 0 0,00
Hatalarım diğer öğretmenlerin yanında sürekli hatırlatılıyor. 396 84,62 58 12,39 2 0,43 8 1,71 4 0,85
Ağır şakalara maruz kalıyorum. 409 87,39 45 9,62 14 2,99 0 0,00 0 0,00
Haksız suçlamalara maruz kalıyorum. 412 88,03 40 8,55 7 1,50 9 1,92 0 0,00
Kişiliğime yönelik hakaret içeren yorumlarda bulunuluyor. 417 89,10 32 6,84 9 1,92 10 2,14 0 0,00
Küçük düşürücü isimlerle çağrılıyorum ve saygısız davranılıyor. 456 97,44 6 1,28 6 1,28 0 0,00 0 0,00
İnancımla alay ediliyor 436 93,16 17 3,63 14 2,99 1 0,21 0 0,00
Etnik kimliğimle alay ediliyor 441 94,23 19 4,06 3 0,64 5 1,07 0 0,00
Kılık kıyafetimle alay ediliyor 432 92,31 26 5,56 5 1,07 5 1,07 0 0,00
Fiziksel görünümle alay ediliyor. 436 93,16 18 3,85 10 2,14 4 0,85 0 0,00
Okulda performansımı etkileyecek bilgiler benden saklanıyor. 396 84,62 55 11,75 16 3,42 1 0,21 0 0,00
Çalıştığım kişiler kendimi gösterme olanaklarımı kısıtlıyor. 373 79,70 57 12,18 21 4,49 8 1,71 9 1,92
Jest ve mimiklerle tehdit ediliyorum. 433 92,52 26 5,56 8 1,71 1 0,21 0 0,00
 Sözlü olarak tehdit ediliyorum. 436 93,16 18 3,85 14 2,99 0 0,00 0 0,00
Yüksek sesle azarlanıyorum. 404 86,32 39 8,33 17 3,63 8 1,71 0 0,00
 Görüş / fikir ve önerilerim dikkate alınmıyor. 312 66,67 109 23,29 24 5,13 19 4,06 4 0,85
Mesleki başarılarım/çabam takdir edilmiyor. 308 65,81 60 12,82 60 12,82 20 4,27 20 4,27
Sürekli angarya iş yükleniyor. 280 59,83 58 12,39 57 12,18 27 5,77 46 9,83