ADAY ÖĞRETMENLER PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE NE YAPMALIDIR?

26 şubat 2015 tarihli basın açıklamamızda “Atanan 15 Bin Aday Öğretmen Nasıl Kadrolu Öğretmen Olacak?” demiştik.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’ de Yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle aday öğretmenler ilk kez performansa göre değerlendirileceklerdir. Yönetmeliğin üçüncü bölümü aday öğretmenlik işlemlerine ilişkindir. Yine yönetmeliğin 15.,16.,17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.ve26 maddeleri aday öğretmenliğe ilişkindir.

Aday öğretmenin performans değerlendirmesi 16. Maddede düzenlenmiştir. Buna göre;

Performans değerlendirmesi

MADDE 16 – (1) Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Değerlendiriciler; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur.

(2) İlk değerlendirme aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılır. İkinci değerlendirme aynı şekilde, üçüncü değerlendirme ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılır.

(5) Danışman öğretmen, aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm performans değerlendirme sürecinde rehberlik eder. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğini aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim eder. Danışman öğretmen, bu görevlerin yerine getirilmesinde aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürüne karşı sorumludur.

Buradan aday öğretmenlerin değerlendirilmesinin “Ek-3 Performans Değerlendirme Formuna” göre yapılacağı anlaşılmaktadır.

Yine MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıda; 14/3/2014 tarihi ile 5/2/2015 tarihleri arasında ilk ataması yapılan 55 bin civarında aday öğretmenin birinci perfomans değerlendirmesinin 15/5/2015 tarihine, ikinci performans değerlendirmesinin ise 12/6/2015 tarihine kadar yapılması istenmektedir.

Peki, Ek-3 Performans Değerlendirme Formu” neleri içermektedir? Ek-3 Performans Değerlendirme formu rehber öğretmenler, RAM’da çalışan özel eğitim öğretmenleri ve öğretmenler için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Form 10 alandan ve 50 maddeden oluşmaktadır. Alanlar şunlardır: Eğitim Öğretimi Planlayabilme, Eğitim ve Ortamlarını Düzenleyebilme, İletişim Becerilerini Etkili Kullanabilme, Öğrencileri Hedef Kazanımlar Doğrultusunda Güdüleyebilme, Çevre Olanaklarını Öğrenme Sürecini Destekleyecek Biçimde Kullanabilme, Zamanı Yönetebilme, Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Etkin Biçimde Kullanabilme, Eğitim Öğretim Sürecini Değerlendirebilme, Okulun Eğitim Öğretim Politikalarına Uyum ve Katkı Sağlayabilme, Öğretmenlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Tutum ve Davranışları Sergileyebilme.

Her alana ilişkin de 5 madde verilmiştir. Örneğin; Eğitim Öğretimi Planlayabilme alanına ilişkin maddeler şunlardır: Planlarını öğrenme ortamlarını dikkate alarak hazırlar, planları açık ve anlaşılırdır, planları öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine göre hazırlar, planları öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek hazırlar, planları ihtiyacına göre günceller.

 TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİSİ

Yandaş sendika “hizmet” aşkı ile yanıp tutuşmaktadır ki; birçok ilde aday öğretmenlere: “Sendikamıza üye olmaz iseniz adaylığınızı kaldırtmayız, oltaya gel oltaya” denilerek sendika tarafından aday öğretmenler üye yazılmaktadır. Buradan yandaş sendikaya soruyoruz: Kaç bin aday öğretmeni bu şekilde üye yazdınız?  MEB’in güvencesiz çalıştırmasına ortak olmayın, diyoruz. Bu durum gelir bir gün sizi vurur.

Performans Değerlendirme Formunda da görüldüğü gibi maddeler ölçmeye yöneliktir. Aday öğretmenin yaptığı çalışmayı yapmadı diye göstermek imkânsızdır. Hal böyle olunca Aday öğretmenler, Danışman öğretmen okul müdürü, maarif müfettişinin sözlü ya da yazılı uyarılarını dikkate almalıdırlar. Hele yazılı uyarı almış iseler yazılı uyarıda yazılan duruma ilişkin hemen önlemlerini almalıdırlar.

Aday öğretmenlere sesleniyoruz. Göreve başladığınız gün, görevler size yazılı olarak verilmektedir. Bunların birer kopyasını alıp saklayın. Yine öğretmenlikle ilgili yaptığınız iş ve işlemleri belgeleyin. Yani gelen evraktan numara alın ve bu yazıları bir dosya oluşturarak saklayın. Çünkü bu belgeler. olur da performans değerlendirilmesinden geçemezseniz hukuki yollara başvuruda bulunmanız için gerekçe olacaktır.

TÖS, yüreği ve beyni öğretme isteğiyle dolu her öğretmen adayı, öğretmen ve eğitim emekçisinin –üyesi olsun ya da olmasın haklarını korumayı ve savunmayı mücadelesinin merkezine almıştır.

Aramıza hoş geldiniz, idealist genç arkadaşlar. Haklarınız, haklarımızdır.

Şundan emin olun ki çalışanına sahip çıkmayan bir Bakanlığa karşı çıkarsız, ödünsüz bir adrestir TÖS!

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı