Sayıştay’ın MEB Raporu

SAYIŞTAY MEB’ E İLİŞKİN RAPORUNU YAYINLAMALIDIR
Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Bilindiği gibi Sayıştay Anayasa’da tanımlanmış bir kuruluştur ve kamusal kaynakların yasalara uygun ve verimli kullanılmasında Sayıştay denetimi önemlidir. Çünkü hesap vermenin temel araçlarından birisi denetimdir. Kamuoyu adına birileri yapılan işlemleri denetlemeli, siyasetçilerin ve bürokratların kamu yetkisini doğru kullanıp kullanmadıklarını araştırmalıdır.

Sayıştay başkanlığının 2013’ün eylül ayında yayınladığı ve TBMM’sine sunduğu “2012 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu”nun 2012 YILINDA RAPOR YAZILAN KAMU İDARELERİ LİSTESİ sayfa 35’te verilmiştir. Bu Listede MEB ‘da yer almaktadır.

Bir ülkenin çağdaş ve gelişmiş olup olmadığı kurumlarına bakılarak belirlenir. Çağdaş demokratik kurumlarda şeffaflık ve hesap verme öne çıkar. Devlet ülke güvenliğini ilgilendirenler hariç tüm kurum ve işlemlerinde saydam olmalıdır. Bundaki amaç çok basittir. Devlet vatandaşına hizmet için, onun refahı ve mutluluğu için vardır. Bu amaca yönelik yaptığı hiç bir işlem saklı olamaz.

Her talebimiz karşısında, kamu kaynaklarının sınırlılığından bahseden MEB sınırlı kaynaklarını hangi kalemlere harcadığını açıklamalıdır. Bu açıklama ile MEB, kamu kaynaklarını nereye ve nasıl harcadığını ortaya koymalıdır ki, yapmış olduğu icraatlar kamuoyu önünde sağlıklı değerlendirilebilsin.

MEB’in 2012 yılı harcamasına ilişkin raporunun yazıldığını beyan eden Sayıştay’ın en kısa zamanda bu raporu yayınlanmasını talep ediyoruz.

TÖS’ün bu talebi, MEB in kamu kaynaklarını yerinde harcamadığına ilişkin TÖS ün bir önyargısının ve güvensizliğinin sonucu olarak değil, tam tersine daha demokratik ve daha şeffaf Türkiye özleminin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.

Ekonomik sınırlılıklar nedeni ile bizlere dayatılan açlık sınırında bir gelirle yaşamın sonucunda elde edilen gelirlerin nerelerde harcandığını öğrenmek temel insan hakkıdır. Bu haktan eğitim çalışanları olarak yoksun bırakılamayız.

TÖS var oluş gerekçesi olan kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarını izlemeye, korumaya ve geliştirmeye devam edecektir.

Dikmen ONAT

Genel Başkan