19. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TÖS’ÜN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

19. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN

TÖS’ÜN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 04/09/2014 tarihli  ve 87 sayılı yazılarında; 19. Millî Eğitim Şûrasında: 1. Öğretim Programları Ve Haftalık Ders Çizelgeleri, 2. Öğretmen Niteliğinin Artırılması, 3. Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması, 4. Okul Güvenliği konularının görüşüleceğini ve toplantının 02-06 Aralık 2014 tarihlerinde yapılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

19. Millî Eğitim Şûrasında görüşülecek olan Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması konusuna ilişkin olarak Sendikamızın görüş ve önerilerini üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bu metnin hazırlanmasında emeği geçen üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı

 

19. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI  EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI TÖS’ÜN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 Türkiye’de Eğitim Yöneticisini Yetiştirme Politikasına Yönelik Temel Eğilimler Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi’nin (TODAİE) açılmasıyla birlikte 1953 yılında kamu yönetimi uzmanlık programı başlatılmıştır. Her yıl eğitim alanından da az sayıda kişi TODAİE’nin kamu yönetimi yüksek lisans programına alınmıştır. Ancak burada verilen eğitim, doğrudan eğitim yöneticisi yetiştirmeye yönelik bir program olmayıp genel anlamda kamu yönetimi yüksek lisans programıdır.

1965 yılında Ankara Üniversitesine bağlı eğitim fakültesi kurulmuş, bir yıl sonra da Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bölümü açılmıştır. Daha sonraları değişik üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyelerinde Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği programlarından mezun olanlar ilköğretim müfettişi olarak atanmıştır. 1997 yılında YÖK’ün öğretmen yetiştiren kurumları yeniden düzenlemesi çerçevesinde eğitim bilimleri alanlarındaki “Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü” ve “Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği” programları kapatılmıştır.       23 Eylül 1998 tarih ve 23472 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atanma ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik ile okul yöneticilerinin atanması, iki aşamalı bir sınav sistemine dayandırılmıştır. Bu yönetmeliğe göre birinci aşama sınavını kazanan adaylar 120 saatlik eğitim yönetimi alanında kursa tabi tutulmaktadırlar. Okul yöneticilerinin atanma yönetmeliğinde eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans yapma sadece bir tercih nedeni olarak kabul edilmiştir.

1999 yılında çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Okul müdürlüğünden müsteşarlık makamına kadar tüm yönetim kademelerindeki yükselme ve atamalar belli somut kriterlere bağlanmıştır.     6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1/3/2014 tarihinde yayınlaması ile okul müdür ve müdür yardımcıları atamasında yeni bir boyut getirmiştir. Kanunun 22. Maddesinin 8. Fıkrasında: “Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.” denilmiştir.

Yine aynı kanunun Geçici 10. Maddesinin 3.fıkrası ile de; Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.” denilmiştir. Bir gece de müsteşar hariç tüm bürokratlar görevden alınmıştır.

 6528 Sayılı kanuna dayalı olarak 10 Haziran 2014 Salı günlü 29026 sayılı resmi gazete yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 9.maddesinde;  (1) Müdürlüğe görevlendirme; a) Görev süresinin uzatılması, b) İlk defa veya yeniden görevlendirme, usulleriyle yapılır. Denilmektedir. 15.madde, Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürler elektronik ortamda başvuruda bulunur. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilir.

19 madde de – (1) İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar, Ek-2’de yer alan Form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır. Sözlü sınavdan 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır, denilmektedir.

6528 Sayılı kanun ve Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikle okul müdürü ve müdür yardımcı belirlemede yeni bir sürece girilmiştir.

Sendikamızın yasa taslağı TBMM eğitim komisyonun da iken yaptığı açıklama aynen şu şekildedir: “Bilindiği gibi Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri 657 sayılı kanunun 88. maddesinin d fıkrasına göre ikinci görev olarak tanımlanmıştır. Yani kanuna göre öğretmenlere asli görevlerinin yanında ikinci görev okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri yaptırılabilir.

Okul Müdür ve Müdür Yardımcılığı ikinci görev olduğundan herhangi bir mali kazançları olmamakla birlikte öğretmenlik kadrosundan emekli olmaktadırlar.

Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarının 4 yılda bir değişmesi MEB yöneticilerinin mutlak itaatlerini sağlamaya yönelik bir çabanın ürünüdür. Bakanlık, kendilerine biat etmeyen yöneticilerin atamasını yapmayacaktır. 1998 yılından itibaren okul müdür ve müdür yardımcıları yazılı sınav ile belirlenmekteydi. Yasa tasarısında yazılı ve sözlü sınava gerek görülmemektedir. Buradan çıkan sonuç: idarecilik görevlerine Hükümet’e yandaş olanlar atanabilecektir.”

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasında birçok sorun yaşanmıştır. Bu sorunlardan ilki  Görev süresinin uzatılmasını isteyen okul müdürlerinde yaşanmıştır. EK-1 denilen, ne olduğu tam olarak anlaşılmayan forma göre okul müdürleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme ilçe milli eğitim müdürü, 2 ilçe şube müdürü, öğretmenler (En kıdemli, en kıdemsiz ve iki tane okulda seçilen öğretmen ), okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenci meclisi başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna göre Okul Müdürlerinin değerlendirme Sonucunda 100 puan üzerinden 75 ve üzeri puan aldığı takdirde görev süresi uzatılacak. Değerlendirmede ilçe milli eğitim müdürü, 2 ilçe şube müdürünün puan etkisi %60 iken öğretmenlerin, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısının, öğrenci meclisi başkanının  verdikleri puanın etkisi %40’dır.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin EK-1’ e göre müdürlük görevlerinin uzatılmasında yaşanan en büyük sıkıntı. yapılan değerlendirme sonucunu isteyen okul müdürlerine, bu değerlendirme sonuçlarının verilmemesidir. Bu güne kadar MEB, yaptığı hiçbir değerlendirmeyi personeline verememiştir. Bu tamamen hukuku hiçe saymaktır. Bilgi Edinme Kanunu’na muhalefettir.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasında birçok sorun yaşanmıştır. Bu sorunlardan ikincisi ise sözlü sınavda yaşananlardır. Sözlü sınav sonuçları açıklandığında sözlü sınavı kazananların yaklaşık %90’ının “aynı” sendikanın üyesi olması, sözlü sınavla objektif bir seçim yapılamayacağını bir daha bizlere göstermiştir. Sözlü sınavlarda yaşananlar günlerce medyanın gündemini işgal etmiştir.

Görev süresi uzatılmayan okul müdürleri ile sözlü sınavda başarılı olamayan öğretmenler yargı yoluna başvurmakta tereddüt dahi etmemişlerdir. Bakanlığın yaptığı her uygulana sonucunda öğretmenlerin mahkeme başvuruda bulunması çok acı bir durumdur.  Sendika olarak MEB’i adil olmaya davet ediyoruz.

  Kadın Yöneticiler

 Öğretmenlerin yaklaşık %50’si kadın olmasına rağmen okul yönetimlerinde yeterince görev almamaktadırlar.  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 10 Maddesinde;(6) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir, (7) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir, denilmektedir.  Bu düzenlemenin  yeterli olmadığı görülmektedir.

 Eğitim Yöneticilerine İlişkin Geçmişten Günümüze Millî Eğitim Şûralarında Alınan Kararlar

1921 yılında Ankara’da toplanan 1. Maarif Kongresi’nden günümüze kadar 18 Millî Eğitim Şûrası düzenlenmiştir.

 XIV. Millî Eğitim Şûrasında Eğitim Yöneticiliğine İlişkin Olarak Alınan Kararlar

XIV. Millî Eğitim Şûrası 27-29 Eylül 1993 tarihleri arasında toplanmış olup gündemdeki Konuları şunlardır:  1- Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği, 2- Okul Öncesi Eğitimi

XIV. Millî Eğitim Şûrasında Eğitim Yöneticiliğine İlişkin Olarak Alınan Kararlar şunlardır:

3- Millî Eğitim Bakanlığı’nın Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatları yeniden gözden geçirilerek, fonksiyonel bir yapıya kavuşturulacak; bu teşkilatlarda çalışacak yönetici ve uzmanların nitelikleri unvanları, atanmaları ve yer değiştirmeleri ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.

4- Eğitim yöneticiliğinde uzmanlaşma, hiyerarşik ilerleme ve yükselme esas alınacak ve yöneticilerin yetkileri artırılacaktır.

5- Mevcut eğitim yöneticileri, üniversiteler ile iş birliği içinde yetiştirilecek; eğitim yöneticiliği programına, yöneticilerde bulunması gerekli nitelikleri taşıyanlar alınacaktır.

11- Yönetici ve öğretmenler, yöneltme fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için, hizmet öncesinde ve hizmetleri esnasında yönlendirilme konusunda yetiştirileceklerdir.

 XVI. Millî Eğitim Şûrasında Eğitim Yöneticiliğine İlişkin Olarak Alınan Kararlar

XVI. Millî Eğitim Şûrası 13-17 Kasım 1999 tarihleri arasında toplanmış olup gündemdeki konuları şunlardır:  1. Mesleki Ve Teknik Eğitimin, Orta Öğretim Sistemi Bütünlüğü İçinde Ağırlıklı Olarak, Yeniden Yapılandırılması. 2. Okul Ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Ve İstihdam, 3. Mesleki Ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen Ve Yönetici Yetiştirme, 4. Mesleki Ve Teknik Eğitimde Sınavsız Yükseköğretime Geçiş, 5. Mesleki Ve Teknik Eğitimde Finansmanı

XVI. Millî Eğitim Şûrasında Mesleki Ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen Ve Yönetici Yetiştirme alt başlığı altında alınan kararlar şunlardır:

51. Bakanlığın örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve merkez teşkilatında ihtiyaç duyulduğu eğitim-öğretim, yönetim, teftiş ve çeşitli uzmanlık alanlarına meslek içinde eleman yetiştirmek ve kariyerlerini geliştirmek için kurulması planlanan “Millî Eğitim Akademisi” nin işlerlik kazanması doğrultusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

52. Mesleki ve teknik eğitimde her düzeydeki ve her tür okuldaki yöneticilerin nitelikleri saptanmalı ve görev tanımları yapılmalıdır.

53. Yöneticilerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri üniversiteler ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapılarak planlı ve sürekli hâle getirilmelidir

54. Çalışan yöneticilerin üniversitelerle iş birliği yapılarak en çok 5 yıl içerisinde ve bir proje kapsamında eğitim ve okul yöneticiliği sertifikası alması ve bunu izleyen lisans üstü programlarına katılmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla eğitim ve okul yöneticileri sertifika programlarında alınan krediler yüksek lisans mezunu yöneticilerin de lisans tamamlama programlarına alınarak aynı imkânlardan yararlanmaları sağlanmalıdır.

55. Eğitim yönetimi ve kamu yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimi yapan öğretmenlere okul yöneticiliğine atanmada sağlanan kolaylık, diğer yöneticilik alanlarında yüksek lisans yapanları da kapsamalıdır.

56. Yöneticilerin görev yeri değişiklikleri ve görevden alınma işlemleri objektif kriterlere dayandırılmalı ve kamu yararı gözetilmelidir.

57. Merkez ve taşra teşkilatında gereksiz yönetici istihdamından kaçınılmalıdır.

58. Yöneticilerin özlük hakları iyileştirilmelidir.

 18. Millî Eğitim Şûrasında Eğitim Yöneticiliğine İlişkin Olarak Alınan Kararlar

18. Millî Eğitim Şûrası 2010 yılında toplanmıştır. 18. Millî Eğitim Şûrasında Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği alt başlığı altında alınan kararlar şunlardır:

33. Okul müdürlerinin eğitim- öğretim liderliği ve işletme yöneticiliği rolleri birbirinden ayrı düşünülmeli, okul yöneticileri genel idari hizmetler sınıfına alınmalı, yeni kadro ihdası yapılmalıdır. Okul müdürlerinin seçimi ve istihdamında portfolyo, süreç değerlendirme vb. alternatif seçme yöntemleri esas alınarak geliştirilecek mesleki yeterlilikler dikkate alınmalı, okulların idari ve akademik örgütlenmesi yeniden tasarlanmalı ve bu amaçla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmalıdır.

34. Okul yöneticiliğine atamada kadın yöneticilerin sayısını arttırmaya dönük teşvikler sağlanmalı; okulların özellikleri dikkate alınarak müdür yardımcılığı ve rehber öğretmen atamalarında kadınlar için norm kadro tahsis edilmeli, sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eğitimi sağlanmalıdır.

35. Okul yöneticilerinin, moral lider olarak söz ve davranışlarıyla okul toplumunun üyeleri için bir davranış ve rol modeli olmaları sağlanmalı, okul müdürleri etik liderlik davranışları sergilemelidir.

36. Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı geliştirilmeli, okul yönetiminde kurulların daha etkin hâle gelmesi sağlanmalıdır.

37. Okul yönetimiyle ilgili mevzuat sadeleştirilerek yöneticilerin, liderlik davranışı sergileyebilmeleri için başta müdür yardımcılarını atayabilme yetkileri olmak üzere, insiyatif alanları genişletilmeli, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmelidir.

38. Hesap verilebilir bir okul anlayışı geliştirebilmek için yöneticiler, okul yönetimi ve performansıyla ilgili geliştirilecek nesnel ölçütlere dayalı olarak değerlendirilmeli, buna bağlı olarak ödül, teşvik ve yaptırım sistemi geliştirilmelidir.

41. Okul yöneticilerinin maaş karşılığı ders saatleri yeniden düzenlenmeli, yöneticilerin aldıkları ek ders ücretleri arasındaki adaletsizlik giderilmeli, derse girme mecburiyeti kaldırılmalı veya 6 saat derse girme zorunluluğu “6 saate kadar derse girer.” şeklinde değiştirilmelidir.

43. Okul yöneticilerinin, atanacakları bölge ve okullarla ilgili vizyoner liderlik özelliklerine sahip olmaları bir ölçüt olarak değerlendirilmelidir.

44. Okul lideri yetiştirme ve istihdamında, Türkiye’nin bölgesel koşulları göz önünde bulundurularak okul liderlerine zor koşullarda görev yapacak ve sorumluluk alacak yeterlilikler kazandırılmalıdır.

45. Bölgesel ve yerel özellikler dikkate alınarak başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere yönetici atamalarında pozitif ayrımcılığa dayalı özendirici önlemler alınmalıdır.

46. Okul yöneticileri yeterliliklerinin geliştirilmesi için, beş yılda bir yönetim, bilişim, iletişim, liderlik, toplantı ve zaman yönetimi vb. konulardan hizmet içi eğitim seminerlerine alınmalıdır. Program ve eğitimler, uygulamaya dönük ve sorun çözmeye odaklı tasarlanmalıdır.

49. Eğitim yöneticilerinin, farklı toplum ve kültürleri tanımaları, çok kültürlü ortamlarda görev yapacak şekilde yetiştirilmeleri ve yabancı dil becerilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.

50. Okul müdürlerinin rotasyonu yeniden değerlendirilmeli, söz konusu uygulamaların başarılı okul yöneticilerinin motivasyonunu olumsuz şekilde etkileyen bir cezalandırma yolu olarak algılanmaması sağlanmalıdır.

 

18 Millî Eğitim Şûrasında Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı Ve Mesleki Gelişimi alt  başlığı altında alınan kararlar şunlardır:

32. Okul yöneticilerinin atamasında, lisansüstü eğitim görme esas alınmalı, mevcut yönetici ve öğretmenlerin kişisel gelişimleri açısından üniversiteler ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında gerekli koordinasyonla uzaktan veya örgün eğitim yoluyla yüksek lisans ve doktora eğitimi almaları sağlanmalı, bu bağlamda verilecek izinler yasal bir düzenlemeyle güvence altına alınmalı, bu öğretmenlerin maaşlarında belirli oranda artış sağlanmalı, yüksek lisans derecesine sahip olanlara uzman öğretmenlik, doktora derecesine sahip olanlara başöğretmenlik unvanı verilmelidir.

 TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN ÖNERİLERİ

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 3. maddesinde “Kariyer: B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.

Liyakat:  C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” Şeklinde  tanımlanmıştır.

Buna bağlı olarak da Danıştay İkinci Dairesinin 12/04/2010 günlü E: 2007/1114, K: 2010/1547 sayılı kararında yöneticilik görevine atanmada bazı hukuksal ilkeler ortaya koymuştur. Bu ilkeler:

  1. Yöneticilik görevine aday olacakların haberdar edilmesini sağlamak suretiyle geniş katılımı ortaya çıkarma,
  2. Yöneticilik görevine aday olanların değerlendirilmesini, kriterleri objektif (nesnel) olarak belirlenmiş bir seçme usulü ile gerçekleştirme,
  3. Değerlendirme kriterlerini, en uygun personelin seçilmesini sağlayacak biçimde oluşturma,
  4. Değerlendirmenin somut verilere (bilgi-belge) dayalı biçimde gerçekleştirilmesi suretiyle hukuka uygunluk denetiminin kapsamını sınırlandırıcı etkide bulunmamadır.

 Okul müdür ve okul müdür yardımcı seçiminde 657 sayılı kanunun 3. Maddesi ve Danıştay İkinci Dairesinin kararı göz önünde bulundurularak yazılı sınavla okul müdürü ve müdür yardımcı seçimi yapılmalıdır.

Yazılı sınav sonucuna göre okul müdür ve müdür yardımcı olan yöneticilere 60 saatlik hizmet içi eğitim verilmelidir.

Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans yapan öğretmenlere okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı görevlendirmelerinde öncelik verilmelidir. Buna bağlı olarak Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki tezsiz yüksek lisans programları yaygınlaştırılmalıdır.          Kadın Eğitim Yöneticisi sayısını artırmak için stratejiler geliştirmeleri, hedef sayılar belirlemeleri ve bu sayıları karşılamak üzere ne tür özel önlemler geliştirileceği planlanmalıdır.

Okul müdürlerine ve müdür yardımcılarına yönelik olarak düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının içeriğinde;  sorun temelleri öğrenme, karar verme ve sorun çözme, eğitimsel liderlik, kaos ortamında yönetim, öğrenen örgüt ve takım çalışması gibi alanlara ilişkin olmalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’te yönetim hizmetleri grubunda 1) Şube müdürü (merkez ve taşra teşkilatı)  tanımlamıştır. Şube müdürünün yazılı ve sözlü sınavla ataması düzenlenmiştir. İlgi yönetmelik ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdür yardımcılığı-il milli eğitim müdürlüğü, grup başkanlığı, genel müdürlük gibi orta ve üst düzey eğitim yöneticilerin ilk atamalarının nasıl yapılacağına  ilişkin bir yasal düzenleme getirmemiştir. Bu yönetmelik, eğitim uzmanlarının Türk eğitim sistemindeki yöneticiliğe geçiş kapısını kapatmıştır. Orta-üst düzey eğitim yöneticiliklerinin ilk atama biçimi ve görevde yükselmesi tanımlanmalıdır.