MEB’in UZMAN ÖĞRETMENLİK AYIBI

BASINA ve KAMUOYUNA
MEB, 2006 yılında öğretmenleri; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak nitelendirmiş ve uzman öğretmenlik için bir de sınav yapmıştı. Uzman öğretmenlik unvanı sınavı kazanan ve belirli kriterleri sağlayanlarla alanında yüksek lisans yapmış öğretmenlere verilmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin 2008’de kanunun bazı maddelerini iptal etmesiyle 2009 yılında alanında yüksek lisans yapan öğretmenler ve uzman öğretmenlik sınavından 60 puan almış; ancak diğer kriterleri sağlayamayan öğretmenler, idare mahkemelerine dava açmışlardı. Açtıkları bu davaları da idare mahkemelerinde kazanmışlardı. Danıştay’a intikal eden davalar da öğretmenler lehine sonuçlanmıştı. Ancak; Danıştay idare kurulunun 28/03/2013 E: 2010/2397, K:2013/1123 sayılı kararında özetle: “Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra yasal bir düzenleme yapılmamış olmasının bu konuda boşluk yarattığı ve bu boşluğun yargı içtihadıyla doldurulmasının da olanaklı olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra, sadece sınavdan alınan nota veya alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans eğitimine dayanılarak uzman öğretmen unvanının kazanılmasına olanak bulunmamaktır.” denilmektedir.

Bu karara ilişkin olarak uzman öğretmen olmak isteyen öğretmenlerin MEB’e açtıkları davalar, Danıştay’da ve İdare Mahkemelerinde öğretmenlerin aleyhlerine sonuçlanmaktadır.

Şu anda MEB’de 60 bine yakın uzman öğretmen olduğu tahmin edilmektedir. Bu unvanla çalışan öğretmenler, diğer meslektaşlarına göre brüt 140 TL fazla ücret almakla birlikte okul yöneticiliğine başvurduklarında da uzman öğretmenlik unvanlarına 6 puan verilmektedir. Yine okul yöneticilerinin rotasyon nedeniyle il içi yer değiştirmelerinde uzman öğretmen unvanlı olanlarına 6 puan verilmektedir. Bilindiği gibi MEB 7 yıldır uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı açmamaktadır. Bu nedenle uzman öğretmenlik unvanına sahip olmayanlar açık bir haksızlıkla karşı karşıya bırakılmakta, hakları gasp edilerek mağduriyetlerine neden olunmaktadır.

TÖS’ÜN BU KONUDAKİ ÖNERİSİ
Uzman öğretmen ile öğretmen arasındaki brüt 140 TL ücret farkı, bir an önce giderilmelidir. Bunun için meslekte on yılını dolduran tüm öğretmenlere uzman öğretmen unvanı; on yedi yılını dolduran tüm öğretmenlere de başöğretmen unvanı verilmelidir.

Ayrıca eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapan öğretmenlerin çalıştıkları yıla bakılmaksızın tümüne uzman öğretmenlik unvanı verilmeli, yine eğitim bilimleri alanında doktora yapan öğretmene de başöğretmenlik unvanı verilmelidir.

TÖS, kuruluşunun gerekçesine uygun olarak; öğretmenlerle ilgili her yanlışa müdahale edecek, doğrusunu önerecek ve öğretmene yapılan her haksızlığın giderilinceye kadar takipçisi olmaya devam edecektir.

Dikmen ONAT
Genel Başkan