Çorbada Tuzumuz Olmayacak!

          MEB’İN YAPTIĞI ÇORBADA TUZUMUZ OLMAYACAK

              MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında duyurular  kısmında 22/01/2014 tarihinde “özel eğitim ve rehberlik hizmetleri yönetmeliği taslağı” yayınlanmıştır.
Yayınlanan taslakta dikkatimizi çeken konular aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

 1.  31/05/2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 96 maddeden oluşmaktadır. 17/04/2001 tarih ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ise 59 maddeden oluşmaktadır. Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı ise 101 maddeden oluşmaktadır.
 2. MEB ülkemizdeki  özel eğitim hizmetlerini; 31/05/2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’yle, Rehberlik ve psikolojik hizmetlerini ise 17/04/2001 tarih ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’yle yürütmektedir.Bugünkü taslakla MEB, bu iki yönetmeliği birleştirmiş ve adını da Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yapmıştır.Böylelikle rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve  özel eğitim hizmetleri, tek bir başlık altında Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmek istenmektedir. Bakanlık genel müdürlüğün adından esinlenerek yönetmeliğe böyle bir isim vermiş olabilir diye düşünüyoruz. Yönetmeliğin bir maddesi özel eğitim hizmetleri ile ilgili, bir maddesi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili görünerek tam anlamıyla çorba haline getirilmiştir.

  Oysa özel eğitim hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri birbirinden farklı hizmetlerdir. 1990 yılından bu yana özel eğitim hizmetleri ve rehberlik psikolojik danışmanlık hizmetleri genel müdürlük düzeyinde bakanlıkta hizmet vermektedir. Ne yapılmıştır? İki disiplin birleştirilerek bakanlıkta ana hizmet birimi haline getirilmiştir. Şimdiki yönetim ise bir genel müdürlük halindedir ve her genel müdürlüğün yönetmeliği vardır. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğünün  de yönetmeliği özel eğitim ve rehberlik hizmetleri yönetmeliği olsun, denilmiştir.  Psikolojik danışma hizmetleri bir sağlık hizmetidir. Bundan dolayı da önerimiz, bakanlıkta sağlık hizmetleri genel müdürlüğünün oluşturulması ve rehberlik ve psikolojik hizmetlerinin sağlık hizmetleri genel müdürlüğünce yürütülmesidir.

 3. Önceki yönetmeliğin adı Rehberlik psikolojik danışmanlık hizmetleri yönetmeliği idi. İçerik olarak hem rehberliği hem de psikolojik danışmayı kapsamaktaydı. Şimdiki yönetmeliğin adı ise rehberlik yönetmeliğidir. Öğrencilere yalnızca rehberlik hizmeti sunulması hedeflenmiştir. Psikolojik danışma hizmetinden vazgeçilmiştir.
 4.  Taslakta özel eğitim ihtiyacı olan bireyler tanımlanmamıştır. Tanımlamanın olmadığı yerde hangi okula hangi özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci başvuracak belli değil. Özel eğitim türleri tanımlar kısmında verilmemiştir.
 5. Tanımlar kısmında RAM: Rehberlik ve araştırma merkezi biçiminde tanımlanmıştır, kısaltma tanım olmaz. Bu maddenin çıkarılması gerekmektedir.
 6. MADDE 32 – (Rehberlik ve araştırma merkezleri de ;a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi, b) Özel eğitim hizmetleri birimi, c) Eğitim programları ve materyalleri birimi, ç) Araştırma, izleme ve değerlendirme biriminden oluşur,  denilmektedir.  Eski yönetmelikte ise a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi, b) Özel eğitim hizmetleri birimi vardı. Bu yönetmelik taslağı 17/04/2001 tarih öncesine dönmektedir. Çünkü 2001 yılından önce de RAM’larda dört birim vardı.
 7. MADDE 44 –  Yeni bir birimimiz oldu adı da:  Psikososyal önleme, koruma ve müdahale birimi.  Proje kapmasında yürütülen bir hizmet burada karşımıza ayrı bir birim olarak çıkmaktadır.
 8. MADDE 76 – Rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları kısmında;  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında BEP geliştirme birimi, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapar denilmektedir. MADDE 50 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okullarda/kurumlarda BEP hazırlamak amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur.”  Denilmekte ve üyeleri arasında b) Bir rehber öğretmen bulunur. denilmektedir. Hal böyle olunca rehber  öğretmen BEP geliştirme birimi ile işbirliği yapamaz çünkü BEP biriminin zaten üyesidir.
 9.  Taslak yönetmelikte Öğretmenlerin kılık kıyafeti 90.? madde ile düzenlenmiştir.  “- (1) Tören ve toplantılar dışında, resmi özel eğitim okulları/kurumları ile özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenler eğitim etkinliklerinde rahat hareket edebilmelerine imkân sağlayacak serbest kıyafet giyebilirler.” Bakanlığın serbest kıyafet uygulaması özel eğitim okul ve kurumları ile sınırlı kalmamalıdır; tüm okul ve kurumlarında uygulanmasını temenni ediyoruz.
 10. Taslak yönetmelikte ücretsiz öğle yemeği 93. Madde ile düzenlenmiştir.   (1) Resmi özel eğitim okullarında/kurumlarında gündüzlü olarak eğitimlerini sürdüren öğrenciler ile okul personeline genel bütçeden karşılanan ödenekle ücretsiz öğle yemeği verilir. Yine bakanlığın öğle yemeğini özel eğitim öğrencileriyle birlikte tüm öğrencilerimize ve özel eğitim okul kurumlarında çalışan öğretmenlerle birlikte tüm okul ve kurumlarda çalışan öğretmenlere verilmesini sağlamasını beklemekteyiz.
 11. Taslak yönetmeliğin çalışma saatleri ve izinler kısmı 95. Madde de yer almaktadır. – (1) Oysa okul/kurum personelinin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. maddesi çalışma saatlerine ilişkin olup: Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir denilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 Maddesi Yıllık izinlere ilişkin olup–Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür, denilmektedir.Buna göre okul/kurum çalışanlarının çalışma saatleri ve izinleri şu şekilde olacaktır; günde 8 saat çalışacaklar ve yıllık izinleri de çalıştıkları yıla göre ya 20 gün ya da 30 gün olacaktır. Burada personel bölümüne rehber öğretmen, özel eğitim öğretmenleri girmektedir.

  Peki bu düzenleme önceden nasıldı? Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde çalışma saatlerine ilişkin bir düzenleme yoktu. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 54 maddesinde  “Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.” denilmekteydi.

  Şimdiki taslak yönetmeliğe göre okullarda çalışan rehber öğretmenler değil özel eğitim okul/kurumlarında görevli olan özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmenini de kapsamaktadır.

  Bakanlığın bugüne kadar uygulamak istediği neydi? Okullarda çalışan tüm öğretmenleri 8 ile 5 arasında okulda tutmaktı. İşte bu madde bunun uygulamaya geçirilmesidir.

 12.  Taslak yönetmelikte Madde 99′ da; “bu yönetmeliklere dayanılarak çıkarılan yönergeler ve genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.” denilerek bugüne kadar çıkarılan genelge ve yönergeler çöpe atılacak; MEB yönerge ve genelgeler çöplüğüne dönüştürülecektir.

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN ÖNERİLERİ :

 1.  Psikolojik danışma hizmetleri bir sağlık hizmetidir. Bundan dolayı da önerimiz, bakanlıkta sağlık hizmetleri genel müdürlüğünün oluşturulması; rehberlik ve psikolojik hizmetlerinin sağlık hizmetleri genel müdürlüğünce yürütülmesidir.
 2. Bakanlığın serbest kıyafet uygulaması özel eğitim okul ve kurumları ile sınırlı kalmamalıdır; tüm okul ve kurumlarında uygulanmasını temenni ediyoruz.
 3. Yine bakanlığın öğle yemeğini özel eğitim öğrencileriyle birlikte tüm öğrencilerimize ve özel eğitim okul kurumlarında çalışan öğretmenlerle birlikte tüm okul ve kurumlarda çalışan öğretmenlere verilmesini sağlamasını beklemekteyiz.
 4. Öğretmen memur değildir. 8-5 mesai öğretmene uymaz.
 5. Bu yönetmelik taslağı hemen geri çekilmelidir.

                                                                                                                 Dikmen ONAT

                                                                                                                  Genel Başkan